Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
İbrahim Öztürk
Resmi Defterlerin Açılış Kapanış Tasdik Yenileme Onayları ve Resmi Defterlerin Muhafaza Edilmesi
31.12.2016

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. Maddesinde VUK.’nun 220. 221. ve 222. Maddelerinde ve Resmi Defterlerin Açılış-Kapanış-Tasdik Yenileme Onayları ve Resmi Defterlerin Muhafaza Edilmesi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. Maddesinde VUK.’nun 220. 221. ve 222. Maddelerinde ve 19.12.2012 Tarih ve 28502 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ gereğince Ticari defterlerin açılış, kapanış ve Tasdik Yenilemelerine ilişkin hükümler yer almaktadır.
 
                213 Sayılı VUK.’da ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda ayrı ayrı belirtilerek ve her iki Kanun yönünden de tutulması mecburi olan Tasdike Tabii Defterler;  Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter defterleri, işletme defteri, Serbest Meslek Kazanç Defteri, Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,  Çiftçi işletme defteri, İmalat ve istihsal vergisi defterleri (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil), Nakliyat vergisi defteri, Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri olarak belirtilmiştir.           
 
 Resmi Defterlerin Açılış Kapanış Tasdik Yenileme Onayları ve Resmi Defterlerin Muhafaza Edilmesi    
I.AÇILIŞ TASTİKLERİ 
 
             TTK’ nun 64., VUK.’nun 221.maddesi ve 19.12.2012 Tarih ve 28502 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13. Maddesi uyarınca yasal defterlerin Açılış Tasdikleri;
 
* İşe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,
 
* Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
 
* Yeni  işe başlayanlar, sınıf değiştirenler; işe başlama ve sınıf değiştirme tarihinden başlayarak on gün içinde; 
 
yapılması gerekmektedir.
 
          Mükellef Grupları itibariyle Açılış Tasdikleri Gereken Defterler;
 
a)    2. Sınıf Tacirler
 
•    İşletme Defteri
 
b)    Serbest Meslek Erbapları
 
•    Serbest Meslek Kazanç Defteri 
c)     Bilanço Esasına Göre Defter Tutacak Gerçek Kişiler 
•    Yevmiye Defteri (E-Defter Tutanlar Hariç)
•    Defter-İ Kebir    (E-Defter Tutanlar Hariç)
•    Envanter Defteri
 
d)    Limited Şirketler
 
•    Yevmiye Defteri (E-Defter Tutanlar Hariç)
•    Defter-İ Kebir    (E-Defter Tutanlar Hariç)
•    Envanter Defteri
•    Pay Defteri (yeterli yaprak varsa tasdike gerek bulunmamaktadır)
•    Müdürler Kurulu Karar Defteri (yeterli yaprak varsa tasdike gerek bulunmamaktadır)
•    Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (yeterli yaprak varsa tasdike gerek bulunmamaktadır)
 
e)    Anonim Şirketler, Kooperatifler ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
 
•    Yevmiye Defteri (E-Defter Tutanlar Hariç)
•    Defter-İ Kebir    (E-Defter Tutanlar Hariç)
•    Envanter Defteri
•    Pay Defteri (yeterli yaprak varsa tasdike gerek bulunmamaktadır)
•    Yönetim Kurulu Karar Defteri
•    Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (yeterli yaprak varsa tasdike gerek bulunmamaktadır)

f)    Dernek Ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri
 
•    Yevmiye Defteri (E-Defter Tutanlar Hariç)
•    Defter-İ Kebir    (E-Defter Tutanlar Hariç)
•    Envanter Defteri
 
             01.12.2013 Tarih ve 28838 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince Ticaret Şirketlerin Açılış onaylarında noter tarafından ticaret Sicili Tasdiknamesinin aranması zorunludur.
 
AÇILIŞ TASTİĞİ YAPTIRMAMANIN CEZAİ MÜEYYİDESİ:
 
              Resmi Defterlerin Süresi içerisinde Açılış Tasdikinin yapılmamasının hem VUK. hem de TTK.’na göre cezai müeyyidesi bulunmaktadır. 
 
               VUK.’na göre Açılış Tasdikinin, kanunda belirtilen sürelerin sonundan itibaren 1 ay içerisinde tasdik edilmesi halinde ll. Derece Usulsüzlük Cezası (2016 Yılı için Sermaye Şirketleri    69,00 TL, l. Sınıf Tüccarlar ve Serbest Meslek Erbapları için 40,00 TL, II. Sınıf Tüccarlar İçin ise 19,00 TL) uygulanır. Şayet Resmi Defterlerin Açılış Tasdikinin, kanunda belirtilen süre sonundan itibaren 1 aydan daha sonra tasdik edilmesi halinde l. Derece Usulsüzlük Cezası (2016 Yılı için Sermaye Şirketleri 126,00 TL, l. Sınıf Tüccarlar ve Serbest Meslek Erbapları için 80,00 TL, II. Sınıf Tüccarlar İçin ise 40,00 TL) uygulanır ve Tasdik ettirilen Resmi defterler hiç tasdik ettirilmemiş sayılır. 
 
              TTK.’na göre Tasdikinin, kanunda belirtilen süre içerisinde tasdik edilmemesi halinde tasdiki yapılmayan he bir defter için 2016 Yılı için 5.209,00 TL İdari para cezası uygulanır. 
 
 Resmi Defterlerin Açılış Kapanış Tasdik Yenileme Onayları ve Resmi Defterlerin Muhafaza Edilmesi
II.KAPANIŞ TASTİKLERİ 
 
               TTK.’nun 64, VUK.’nun 221.maddesi ve 19.12.2012 Tarih ve 28502 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15. Maddesi uyarınca Mükellef Grupları itibariyle Kapanış Tasdiki Gereken Defterler ve Onay Tarihleri belirlenmiştir. 
 
a)     Bilanço Esasına Göre Defter Tutacak Gerçek Kişiler
 
•    Yevmiye Defteri (E-Defter Tutanlar Hariç)    İZLEYEN FAALİYET DÖNEMİNİN ALTINCI AYININ SONUNA KADAR 
 
b)    Limited Şirketler
 
•    Yevmiye Defteri (E-Defter Tutanlar Hariç) İZLEYEN FAALİYET DÖNEMİNİN ALTINCI AYININ SONUNA KADAR 

c)    Anonim Şirketler, Kooperatifler ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
 
•    Yevmiye Defteri (E-Defter Tutanlar Hariç)  İZLEYEN FAALİYET DÖNEMİNİN ALTINCI AYININ SONUNA KADAR 
 
•    Yönetim Kurulu Karar Defteri İZLEYEN FAALİYET DÖNEMİNİN BİRİNCİ AYININ SONUNA KADAR 
 
tasdik ettirilir.
 
    KAPANIŞ TASTİĞİ YAPTIRMAMANIN CEZAİ MÜEYYİDESİ :
 
              Resmi Defterlerin Süresi içerisinde Kapanış Tasdikinin yapılmamasının sadece TTK.’na göre cezai müeyyidesi bulunmaktadır. 
 
             TTK.’na göre Kapanış Tasdikinin, kanunda belirtilen süre içerisinde tasdik edilmemesi halinde tasdiki yapılmayan he bir defter için 2016 Yılı için 5.209,00.- TL İdari para cezası uygulanır Kapanış Tasdik onayı yapılmamış defterler Ticari davalarda delil olarak kabul edilmemektedir. 
 
III.TASDİK YENİLEME (ARA TASDİK)
 
           TTK.’nun 64, VUK.’nun 222.maddesi ve 19.12.2012 Tarih ve 28502 Sayılı Resmi 
Gazetede Yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 17. Ve 18. Maddeleri uyarınca Resmi defterlerini ertesi yılda kullanmak isteyenler Ocak ayı içerisinde, hesap dönemleri itibariyle Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içerisinde tasdiki yeniletmeye mecburlardır.
 
         Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni 
defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdiki yaptırmak mecburdurlar. 
 
       Mükellef Grupları itibariyle Tasdik Yenilenecek (Ara Tasdik) olan Defter Türleri;
 
•    İşletme Defteri,
•    Serbest Meslek Defteri,
•    Yevmiye Defteri (E-Defter Tutanlar Hariç) (Ara tasdik yapılmadan önce Kapanış onayı yapılması gerekmektedir)
•    Defter-İ Kebir    (E-Defter Tutanlar Hariç)
•    Envanter Defteri
•    Pay Defteri 
•    Yönetim Kurulu Karar Defteri
•    Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ara tasdik yapılmadan önce Kapanış onayı yapılması gerekmektedir)
 
IV.RESMİ DEFTERLERİN MUHAFAZASI
 
Mükellefler; Ticari Defterlerini Vergi Usul Kanuna göre 5 Yıl, Türk Ticaret Kanununa 
göre de 10 Yıl saklamak mecburiyetindedirler. 
   
RESMİ DEFTERLERİ İBRAZ TEMEMENİN CEZAİ MÜEYYİDESİ 
 
         VUK.’na göre;  Resmi defterleri mazeretsiz olarak ibraz etmemesi halinde bu fiil kaçakçılık suçu oluşturmakta olup, VUK. 359/2. Maddesi gereğince 18 aydan  3 yıla kadar hapis cezasını gerektirir ve işletmenin ibraz edilmeyen Resmi defterde kayıtlı bulunan tüm döneme ait İndirilecek Katma Değer Vergilerinin ret edilmesine neden olur. 
 
             TTK.’na göre Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hâllerinde, sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.
 
            Resmi Defterlerin Açılış, Kapanış Taktiklerinin yapılmaması veya süresinden sonra yapılması ve Resmi defterlerin Muhafaza edilmesinin ne nedenli önemli olduğu ve bu yasal zorunluluklara uymamanın telafi edilemeyecek sonuçlar doğuracağı aşikârdır.
 
            Bulunduğumuz günlerin bu kanuni zorunlulukların yaşandığı günler olması nedeniyle mükelleflerin bu hususlara dikkat etmesi ve hassasiyet göstermelerinde fayda bulunmaktadır.

Bu yazı 13636 kez okundu.

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

 

SON YORUMLAR

ANKETLER

Şirketinizde Ne Sıklıkta Bağımsız Denetim Yaptırılmaktadır?

KARŞIYAKA Bağımsız Denetim Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş.

KARDENETİM