Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Belediye ve iktisadi işletmelerinde katma değer vergisi uygulamaları
Kardenetim
2016-09-24 20:06

Belediye ve iktisadi işletmelerinde katma değer vergisi uygulamaları

Şirketimizin Ortaklarımızdan ENVER ÇOBAN ve İBRAHİM ÖZTÜRK'ün kaleme almış olduğu Belediye ve iktisadi işletmelerinde katma değer vergisi uygulamaları'' kitabı çıkmıştır.

Belediye ve iktisadi işletmelerinde katma değer vergisi uygulamaları kitabı

İçindekiler

BELEDİYE VE İKTİSADİ İŞLETMELERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARI
BİRİNCİ BÖLÜM
KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
1.1.KDV’nin Ortaya Çıkışı 5
1.2.KDV’nin Konusuna Giren İşlemler
1.2.1.İşlemin Türkiye’de Yapılmış Olması:
1.2.2.İşlemin Devamlı Suretle Yapılması
1.2.3.Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde yapılması
1.3.Katma Değer Vergisinde Teslim Kavramı
1.3.1 Teslim Kavramının Tanımı
1.3.2 Malın Teslim Anının Tespiti
1.3.3.Teslimi İspatlayan Belgeler
1.4 Emanet Olarak Verilen Mallarda Teslim ve KDV
1.4.1 Karz Sözleşmeleri
1.4.2 Ariyet Sözleşmeleri 14
1.4.3 Vedia sözleşmeleri 14
1.5 Bedelsiz Teslim Edilen Mallarda KDV
1.6 Teslim Sayılan Haller 15
1.7 Hizmet Ve Hizmet Sayılan Hallerde KDV
1.8 Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
1.9 KDV İşlemlerinde Vergiyi Doğuran Olayın Ortaya Çıkışı
1.9.1 Mal Teslimi Ve Hizmet İfası Hallerinde Malın Teslimi Veya Hizmetin Yapılması
1.9.2 Ay Sonlarında Kesilen Faturalarda
1.9.3 Gayrimenkul Teslimlerinde
1.9.4 Otel Ve Pansiyonlarda Konaklama Faaliyetlerinde
1.9.5 Vade Farkı, Fiyat Farkı Ortaya Çıkması Halinde
1.9.6 Ev Ev Dolaşmak Suretiyle Yapılan Satışlarda
1.9.7 Malın Tesliminden Veya Hizmetin Yapılmasından Önce Fatura Veya Benzeri Belgeler Verilmesi Hallerinde Bu Belgelerde Gösterilen Miktarla Sınırlı Olmak Üzere Fatura Veya Benzeri Belgelerin Düzenlenmesi
1.9.8 Kısım Kısım Mal Teslimi Veya Hizmet Yapılması Mutad Hal Almış Veya Bu Hususlarda Mutabık Kalınan Hallerde, Her Bir Kısmın Teslimi Veya Bir Kısım Hizmetin Yapılması
1.9.9 Komisyoncular Vasıtasıyla Ve Konsinye Suretiyle Yapılan Satışlarda, Malların Alıcıya Teslimi 21
1.9.10 Malın Alıcıya Veya Onun Adına Hareket Edenlere Gönderilmesi Halinde Malın Nakliyesine Başlanması Veya Nakliyeci Veya Sürücüye Tevdii
1.9.11 Su, Elektrik, Gaz, Isıtma, Soğutma Ve Benzeri Enerji Dağıtım Veya Kullanımlarında Bunların Bedellerinin Tahakkuk Ettirilmesi
1.9.12 İthalatta Gümrük Kanununa Göre Gümrük Vergisi Ödeme Mükellefiyetinin Başlaması, Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İşlemelerde İse Gümrük Beyannamesinin Tescili Tarihinde
1.9.13 İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi Ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yabancı Ülkeler İle Türkiye Arasında Yapılan Taşımacılık İle Transit Taşımacılıkta Gümrük Bölgesine Girilmesi Veya Gümrük Bölgesinden Çıkılması
1.9.14 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin Temsil Ettiği Ürünlerin Depodan Çekilmesi
1.10 Kdv’de Mükellef Olma Ve Sorumluluk
1.10.1 KDV Mükellefi Olma Durumu
1.10.2 Mal Veya Hizmet İfalarında Mükellefiyet Açılması
1.10.3 Mal Ve Hizmet İthalatı İle Transit Taşımacılıkta Mükellef
1.10.4 PTT İşletme Genel Müdürlüğü Ve Radyo Ve Televizyon Kurumları
1.10.5 Şans Oyunları İle Profesyonel Gösteri Düzenlenmesi
1.10.6 GVK 70’de Yazılı Mal Ve Hakların Kiralanması
1.10.7 İsteğe Bağlı KDV Mükellefi Olma Durumu
1.11 Fazla KDV Tahsil Edilmesi
1.12 KDV ‘de Sorumlu Olma Durumu
1.13 KDV’de Matrah Kavramı Ve Başlıca Unsurları
1.13.1 Genel Değerlendirme. 28
1.13.2 Matrah Tanımlaması 29
1.13.3 Teslimlerine ve Niteliğine Göre Matrah
1.14 Matraha Dâhil Olan ve Olmayan Unsurlar
1.14.1 Matraha Dâhil Olan Unsurlar
1.14.2 Matraha Dâhil Olmayan Unsurlar
İKİNCİ BÖLÜM
BELEDİYE VE BELEDİYELERE BAĞLI İKTİSADİ İŞLETMELERDE KDV UYGULAMALRI
2.1 Belediyeler Ve Belediyelere Bağlı İktisadi İşletmelerin Faaliyetleri Nedeniyle KDV Karşısındaki Durumu
2.2.Belediyelerde KDV Tevkifatlı İşlemler
2.2.1 KDV Tevkifatı ve Amacı
2.2.2 Tevkifat Çeşitleri 38
2.2.3 Üzerinden KDV Tevkifatı Tam Yapılacak İşlemler
2.2.4 Üzerinden Kısmi Tevkifat Yapılacak İşlemler:
2.2.5 Tevkifat Yapacak Kişi ve Kurumlar
2.2.6 Belediyelerin KDV Tevkifatı Uygulamasındaki Durumu
2.2.7 KDV Tevkifat Oranları Tablosu
2.2.8 Tevkifat Uygulanacak Alt Sınır
2.2.9 Tevkifatın Yapılış Usulü ve Fatura Düzeni
2.2.10 Kısmi Tevkifata Tabi İşlemlerin Tevkifat Yapanca Beyan Şekli
2.2.11 Belediyelerce Yapılan Faaliyetler Nedeniyle Tevkifata Tabi İşlemler
2.2.12 İşgücü Temin Hizmetleri
2.2.13 Yapı Denetim Hizmetleri
2.2.14 Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı Dikim İşleri Ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
2.2.15 Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri
2.2.16 Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam Ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemler
2.2.17 Temizlik, Cevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri
2.2.18 Servis Taşımacılığı Hizmetleri
2.2.19 Külçe Metal Teslimleri, Bakır, Çinko Ve Alüminyum Ürünleri Teslimi İle Hurda Ve Atık Teslimi
2.2.20 Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam Hurda Ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi
2.2.21 Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile post ve deri teslimleri
2.2.22 Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimleri
2.2.23 Basın İlan Hizmetlerinin Durumu
2.3 Belediyelerin Su Teslimlerinde KDV
2.4 Belediyelerde İndirimli Orana Tabi İşlemler
2.4.1 İndirimli Orana Tabi Teslimler İle İlgili Yasal Hükümler
2.4.2 İade Tutarının Hesaplanması
2.4.3. Yıl İçinde Mahsuben Talep Edilecek KDV İadesinin Hesaplanması:
2.4.4. İzleyen Yıl İçerisinde Nakden/Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması
2.4.5 İade Talebi İçin Gerekli Belgeler
2.4.6 İade Talebinde İnceleme Raporu Yâda Yeminli Mali Müşavir Raporu İle İadesi
2.4.7 İade Talebine Esas Olan Yüklenilen KDV Tablosu Hazırlanması
2.4.10 Sabit Kıymetler Dolayısıyla Yüklenilen KDV Maliyeti
2.4.11 İade Talebine Esas Olan Yüklenilen KDV Tutarlarının İspat Edici Vesikalara Dayanması:
2.4.12 İade Miktarının Mahsup Talep Edilebileceği Borçlar
2.5 Belediyelerce Yapılan Gayrimenkul Teslimlerinde KDV
2.5.1Taşınmaz Satışlarının Kurumlar Vergisi-Katma Değer Vergisi’nin Konusuna Girip Girmediği Konusunda Maliye Bakanlığın Görüşleri
2.5.2 Taşınmaz Satışlarının Arızi ya da Devamlılık Göstermesi Durumu
2.6 Belediyelerce Yapılan Diğer İşlemlerde KDV
2.6.1 Belediyelerin Kültür ve Eğitim Hizmetlerinde KDV
2.6.2 Kurs Ve Dershane İşletmeciliği
2.6.3 Kreşler, Anaokulu Gibi Okul Öncesi Eğitim Faaliyetleri
2.6.4 Kurumların Çıkardığı Broşür, Dergiler:
2.6.5 Atık Su ile İlgili ÇTV Bedellerinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu
2.6.6 Belediyece Müzayede Mahallinde Yapılan Menkul Mal Satışlarında KDV
2.6.7 Tellallık Harcının KDV Karşısındaki Durumu
2.6.8 Belediyeye Ödenen Hal Rüsumları
2.6.9 Teşvik Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimi
2.6.10 Belediyelerce İşletilen Kreş ve Konukevlerinde KDV Durumu
2.6.11Belediyelerin Otobüs İşletmeciliği Faaliyetinin KDV Karşısındaki Durumu
2.6.12 Belediyelerin Otogar İşletmeciliği Faaliyetinin KDV Karşısındaki Durumu
2.6.13 Belediyelerin Fidanlık Gelirlerinin KDV Karşısındaki Durumu
2.6.14 Katılma Payları ve Çeşitli işletmelere Ödenen Aidatların KDV Karşısındaki Durumu
2.6.15 Belediyeye Su Aboneliği İçin Ödenen Depozitoların KDV Karşısındaki Durumu
2.6.16 Belediyece Alınan ve Ödenen Tazminatların KDV Karşısındaki Durumu
2.6.17 Belediyelerce Yapılan Kiralama İşlemlerinin KDV Karşısındaki Durumu
2.6.18 Belediyelerce Yapılan Taşınmaz Kiralamalarında KDV
2.6.19 Belediyelerce Yapılan Diğer Kiralamaların KDV Karşısındaki Durumu
2.6.20 Belediyece İstenen Ecrimisil Bedellerinin KDV Karşısındaki Durumu
2.7 Gayrimenkul Teslimleri İle Tevkifat Uygulanmasının Toplu Olarak Değerlendirilmesi
2.8 KDV İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Kayıtları
2.8.1 KDV Hesapları ve Çalışma Kuralları
2.9 KDV Beyannamesinin Hazırlanması Ve Beyanı
2.9.1  1 Nolu KDV Beyannamesinin Hazırlanması
2.10 Konular İle İlgili Örnek Uygulamalar
2.11 İade Talebi ile İlgili Genel Açıklamalar
2.11.1 İade Olarak Talep Edilen Tutar İle İlgili Açıklamalar
2.11.2 İade Edilecek KDV Tutarının Hesaplanması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BELEDİYE VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ İLE İLGİLİ ÖZELGELER
3.1 Belediyenin Taşınmaz Satışlarından Elde Ettiği KDV’den İndirim Konusu yapabileceği KDV Tutarları Hakkında Özelge
3.2 Belediyenin 15 Yıldır Uhdesinde Bulunan Taşınmaz Satışlarından Elde Ettiği Gelirler ve KDV ile İlgili Vergisel Durumların Neler Olduğu Hakkında Özelge
3.3. … Büyükşehir Belediyesinin Yapmış Olduğu Taşınmaz Satışlarından Dolayı Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmesi Gerektiği Hakkında Özelge
3.4 Kamulaştırma İşleminde KDV Olup Olmaması Gerektiği Hakkında Özelge
3.5 Avukatlık Vekâlet Ücreti Olarak Belediyelere Düzenlenecek SMM Makbuzunda KDV olup olmayacağı, tevkifat olup olmayacağı, KDV Oranının ne Olacağı Hakkında Özelge
3.6 Kamulaştırma İşleminde KDV Hakkında Özelge
3.7 Belediye Tarafından Yapılan Öğrenci Taşıma Hizmetinin KDV'ne Tabi Olup Olmadığı Hakkında Özelge
3.8 Belediyenin Başka Bir Belediyeden Devir Aldığı Taşınmaz Satışında KDV İstisnası Hakkında Özelge
3.9 Eğlence Vergisinin KDV Matrahına Dâhil Olup Olmadığı Ve Nasıl Hesaplanacağı Hakkında Özelge
3.10 Yatırım Teşvik Belgesine Bağlı Olarak Satın Alınan İtfaiye Aracı İçin KDV Ödenip Ödenmeyeceği Hakkında Özelge
3.11 Belediyenin Mal Ve Hizmet Alımlarına Ödediği KDV Tutarlarının İadesinin Yapılamayacağı Hakkında Özelge
3.12 Belediyenin Fuar Alanına Girişlerde Bilet Bedeli Üzerinden KDV Tahakkuk Ettirip Ettiremeyeceği Hakkında Özelge
3.13 Su Faturaları İçin... Belediyesinin Uyguladığı Gecikme Zammının Katma Değer Vergisi Matrahına Dâhil Edilmesi Gerektiği Hakkında Özelge
3.14 Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü' Nün Atık Su Toplama Hizmetine İlişkin Olarak Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine Ve Teçhizat Alımlarının Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/D Maddesi Hükmüne Göre İstisna Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği Hakkında Özelge
3.15 Belediyenin Alacağı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Belediyenin Kendi Faaliyet Konusuyla İlgili Faaliyetlerde Kullanılacak Bir Makine Olduğundan, KDV Kanununun 13/D Maddesi Kapsamında İstisnadan Faydalanmaması Gerektiği Hakkında Özelge
3.16 Belediyenin Alacağı Makine Ve Teçhizatlar İçin, KDV Kanununun 13/D Maddesi Kapsamında İstisnadan Faydalanıp, Faydalanılmayacağı Hakkında Özelge
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 153
….. Vergi Dairesi Başkanlığı
3.17 Belediyenin İhale Yoluyla Kiraya Vereceği Taşınmazlar İle İlgili KDV Tahakkuk Ettirilmesi Gerekip Gerekmeyeceği Hakkında Özelge
3.18 Belediye Tarafından Verilen Bazı Hizmetler Karşılığında Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hakkında Özelge
3.19 Belediye Bünyesinde Kurulan İşletmenin Vergisel Yükümlülükleri Hakkında Özelge
3.20 Belediyenin Hizmet Binası Yapımı İçin Kat Karşılığı Arsa Teslimi Hakkında Özelge
3.21 Ev Hanımlarını Meslek Edindirme Ve Güzel Sanatları Öğretme Amacıyla Belediyeniz Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bünyesinde Açılan Kursların KV Ve KDV Karşısındaki Durumu Hakkında Özelge


Bu haber 2629 kez okundu.

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
                                                   9 + 1 = ?

 

SON YORUMLAR

ANKETLER

Şirketinizde Ne Sıklıkta Bağımsız Denetim Yaptırılmaktadır?

KARŞIYAKA Bağımsız Denetim Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş.

KARDENETİM